Polityka prywatności

§ 1
Niniejsza Polityka przedstawia podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie danych osobowych użytkownika strony: www.bodpol24.pl (zwanej dalej Stroną).
Zaznajamiając się z Polityką prywatności, użytkownik zasięgnie informacji o tym, kto jest
administratorem danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane przez Stronę, w jakich celach są
wykorzystywane oraz w jaki sposób są chronione.
§ 2
Pojęcie „Użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową www.bodpol24.pl oraz jej
podstrony, zwaną dalej „Stroną”.
§ 3
Administrator danych: BOD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Plebańskiej 86, 21-500 Wólka Plebańska, o numerze NIP: 5372666554, REGON: 522393403
Administrator może ujawnić przetwarzane dane osobowe Użytkownika innemu podmiotowi na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: sklep@bodpol24.pl
2) korespondencyjnie na adres: BOD-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Plebańskiej 86, 21-500 Wólka Plebańska
§ 4
Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony, w tym założenia
konta użytkownika, powinien wypełnić odpowiedni formularz, który wymaga podania określonych
danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia przez
użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym założenia konta użytkownika.
Użytkownicy mogą również, kontaktować się z BOD POL korzystając z danych kontaktowych
podanych na stronie, takich jak adres e-mail czy adres korespondencyjny. Taka komunikacja będzie
również zawierać dane osobowe, takie jak adresy e-mail.
Wszelkie dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w formularzu lub podane podczas
kontaktu z BOD POL są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w
szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie przetwarzanie osób fizycznych Ochrona osób fizycznych w zakresie danych i
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
§ 5
Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty umożliwiające hosting Strony, pilnujące jego
bezpieczeństwa, agencje marketingowe, dostarczyciele narzędzi do analityki ruchu na Stronie oraz
prowadzenia marketingu, urzędy oraz organy wykonujące władzę publiczną, podmioty
odpowiedzialne za prowadzenie korespondencji w imieniu BOD POL, obsługa infolinii, dostawcy
powiadomień sms, mms, email, newsletter oraz dostawcy usług.
§ 6
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa:
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnej formie w dowolnym momencie, chyba że przetwarzanie Twoich danych ma na celu wykonanie umowy przez administratora, wywiązanie się przez administratora z obowiązku prawnego wobec organu państwowego lub wyegzekwowanie prawnie uzasadniony interes administratora.
Prawo do złożenia zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony
Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
§ 7
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika i wykorzystuje je w celu i zakresie:
Konieczności udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy opisanej BOD
POL podczas kontaktu Użytkownika.
Konieczności zawarcia umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną, co
obejmuje również założenie konta na Stronie
Marketingowym, mającym na celu promocję BOD POL oraz oferowanych przez spółkę towarów i
usług, ale także ulepszania newsletterów, sms, mmsów, reklam marketingowych, poprzez
dokonywanie analizy określającej czy Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, które treści są dla niego
interesujące oraz dopasowania treści do zainteresować Użytkownika.
W celu umożliwienia Klientowi wystawienia opinii o produkcie na podstawie realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora związanego z możliwością komentowania zawartości strony
internetowej.
W celach statystycznych, analitycznych oraz w celu monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu
plików cookies, na bazie realizacji prawnie określonego pożytku Administratora, który jest związany z
odpowiednim działaniem oraz funkcjonowaniem Strony, oraz prowadzeniem analizy ruchu.
Wyrażając zgodę na stosowanie plików cookie do celów marketingowych oraz korzystając z naszych
stron internetowych, możemy prezentować spersonalizowane treści na podstawie informacji, jakie
zebraliśmy na temat użytkownika oraz tego, w jaki sposób został nawiązany z nami kontakt.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawne
uzasadnienie związane jest z interesem administratora, obejmuje prowadzenie marketingu, w tym
wysyłanie treści poprzez newsletter, sms, mms, poprzez dokonywanie analizy określającej czy
Użytkownik zapoznaje się z ich treścią, które treści są dla niego interesujące, dopasowania treści do
zainteresować Użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie opisanej przez
Użytkownika sprawy.
Dane będziemy przetwarzać w zakresie:
W momencie przesłania wiadomości drogą mailową bądź przy użyciu formularza, będziemy
przetwarzać dane zawarte w treści. W ten sposób dane przekazywane są dobrowolnie. Klient ma
prawo zwrócić się do nas z prośbą o ich usunięcie w każdej chwili.
Zapisując się do newslettera, będziemy przetwarzać wskazany adres e-mail. Zapis do newslettera jest
dobrowolny, w każdej chwili można z niego zrezygnować.
W przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać dane wskazane w formularzu
rejestracyjnym. Dane obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres
użytkownika, hasło i aktywności na profilu. Dane są wymagane podczas założenia konta użytkownika.
W momencie dokonania zakupu na Stronie będziemy przetwarzać dane w zakresie: imię, nazwisko,
adres, numer kontaktowy, adres e-mail oraz inne dane zawarte w formularzu zamówienia, które są
niezbędne do wywiązania się przez nas z umowy. Podane dane stanowią warunek dokonania
zamówienia oraz zawarcia umowy.
Publikując opinię na Stronie, będziemy mogli przetwarzać dane w zakresie: imię oraz adres e-mail.
Przekazanie wskazanych danych jest dobrowolne.
Należąc do grona dostawców BOD POL lub będąc zatrudnionym w firmie, która jest dostawcą BOD
POL, możemy przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
adres mailowy, stanowisko oraz miejsce pracy. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z w ramach
relacji z dostawcą.
Pozostałe dane przetwarzane przez Administratora to adres IP oraz inne dane zapisywane w plikach
cookies, które pomagają Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie oraz innych
użytkowników strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać zatrzymane po złożeniu
sprzeciwu.
BOD POL reklamuje swoją działalność w sieci na wszelakie sposoby. Mieszczą się w obszarze
wyświetlania reklam na stronach internetowych innych firm, w aplikacjach, wyszukiwarkach oraz
platformach społecznościowych. Stosujemy pliki cookie oraz podobne technologie gromadzonych
przez nas lub strony trzecie. To daje nam możliwość gromadzenia dodatkowych informacji mających
na celu pomiar i poprawę skuteczności naszych reklam.
§ 8
Dane osobowe Klientów będą przechowywane w zależności od celu, dla którego zostały zebrane. Po
osiągnięciu powyższego celu dane osobowe Klienta zostaną usunięte. W przypadku gdy będą
stanowić część materiału księgowego, dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia
zgodności z obowiązującymi przepisami księgowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, wiadomości mailowych lub
konta użytkownika będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu przetwarzania, chyba że
zapytanie dotyczy relacji biznesowych. W takim przypadku obowiązują okresy przechowywania
danych dla stosunków handlowych.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać naszych komunikatów marketingowych, może w dowolnym
momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji we wszystkich
naszych e-mailach marketingowych.
Jeśli użytkownik zapisze się do newslettera, będziemy przetwarzać jego dane do momentu rezygnacji
z subskrypcji.
Jeśli użytkownik zdecyduje się założyć konto użytkownika, będziemy przetwarzać dane do momentu
usunięcia tego konta.
Dane przekazane nam w związku ze składaniem zamówień i sprzedażą treści cyfrowych
przetwarzamy przez 6 lat w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków podatkowych.
Jeśli użytkownik dokonał oceny któregokolwiek z naszych produktów, będziemy przetwarzać jego
dane do czasu, aż sam lub my usuniemy wpis.
§ 9
Ujawnianie i/lub przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim (tj. podmiotom spoza BOD
POL) ograniczamy do minimum i zapewniamy odpowiednią ochronę danych. Możemy ujawnić lub
przekazać dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:
1. Świadczenie usług w naszym imieniu, takich jak hosting, wsparcie IT, usługi marketingowe lub
usługi zarządzania. Takie strony trzecie jako podmioty przetwarzające dane, mogą
przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z pisemną
umową o przetwarzanie danych.
2. W celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw.
3. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych osobom trzecim.
4. W przypadku fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości, lub
części aktywów lub udziałów BOD POL
5. Zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.
Jeżeli odbiorca danych osobowych znajduje się w państwie poza UE/EOG i nie można zapewnić
odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekażemy mu Twoje dane osobowe dopiero po pisemnej
umowie o przekazanie danych zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji
Europejskiej.
§ 10
BOD POL jest obowiązany się do wprowadzenia należytych środków bezpieczeństwa mających na
celu ochronę bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, a Strona internetowa posiada środki
bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i/lub zmianą danych
osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.
Administrator przetwarza dane osobowe, opierając się o podstawę prawną oraz zgodnie z prawem, w
sposób rzetelny i uczciwy, przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, wyłącznie w konkretnych
celach, nie więcej i dłużej niż potrzeba oraz z dbałością o ich prawidłowość.
§ 11
Ze względu na rozwój technologiczny i/lub zmiany wymogów prawnych zastrzegamy sobie prawo do
zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Za każdym razem, gdy zmiany w
Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną uznane za konieczne i ważne, zostaniesz o nich
powiadomiony na naszej stronie internetowej. Aktualna wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie
prywatności będzie dostępna na naszej stronie internetowej.
§ 12
BOD POL wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), to drobne informacje tekstowe, które są
przechowywane w urządzeniu Użytkowania (m.in., komputerze, smartfonie, tablecie). Cookies może
zostać odczytane przez system teleinformatyczny BOD POL.
§ 13
BOD POL przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkowania. Otrzymywane informacje
w nich zawarte wykorzystywane są w celach:
identyfikacji zalogowanego Użytkownika, w celu wyświetlenia informacji odpowiadających
zainteresowaniom Użytkownika;
wsparcia mechanizmów, które zapobiegają nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku
danych;
dla celów statystycznych, w szczególności sposoby korzystania ze Strony;
utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, przez co Użytkownik nie musi na każdej podstronie na
nowo wpisywać loginu i hasła;
dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
badań preferencji Użytkownika tj. uzyskania informacji na temat preferencji językowych i
komunikacyjnych.
§ 14
W większości urządzeń oprogramowanie, które służy do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) automatycznie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdej chwili zmian wskazanych ustawień
związanych z plikami cookies poprzez zmianę ustawień własnej przeglądarki. Więcej informacji o
możliwościach oraz sposobach obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach danej
przeglądarki internetowej.
§ 15
Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia obsługi plików cookies w swoich przeglądarkach,
co może powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie z serwisu.
§ 16
Administrator serwisu informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniach końcowych
użytkowników serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
serwisu reklamodawców oraz partnerów biznesowych.
Wskazane linki zawierają informacje o możliwości usunięcia cookies w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych:
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security,
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.01/pl/cookies.html,
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-
change-security-privacy-settings,
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl,
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
§ 17
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Stront mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów handlowych.
§ 18
Strona korzysta z Google Analytics, czyli usługi do analizy oglądalności stron www udostępnionych
przez Google Inc.
Google używa „cookies”, plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu
użytkownika, aby umożliwić portalowi przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownik z niego korzysta.
Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z portalu przez użytkownika (w tym
jego adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez nią na serwerach lokalizacji, patrz
centrum danych lokalizacji.
Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z portalu przez Użytkownika, tworząc raporty
o ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadcząc inne usługi związane z ruchem na
stronach i korzystaniem z Internetu.
Google może także przekazać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo bądź
jeśli strony trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia działanie Google Analytics poprzez instalację dodatku do
przeglądarek.